Hartelijk welkom op de website van de

Hervormde Gemeente Waarder

Onze gemeente is een kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Ook houdt dit in dat we ons gebonden en verbonden weten met de Bijbel en de 3 formulieren van Enigheid. Wij zijn een geloofsgemeenschap die bestaat uit Christenen die geloven dat de woorden van Jezus Christus, het evangelie, ook nu nog de belangrijkste boodschap ter wereld is.

Historie

Als u meer informatie wilt over de historie van onze gemeente verwijzen wij u door naar deze pagina.

Hoe ziet een kerkdienst eruit?

U stapt een keer de dorpskerk van Waarder binnen. U wilt gewoon eens weten wat ze daar allemaal doen elke zondag. Of bent u misschien op zoek naar God. Daar staat u dan. U voelt zich een beetje een vreemde tussen de anderen. U bent misschien ook net iets anders gekleed. Voel u daardoor echter niet bezwaard. Voor God bent u geen vreemde. Daarom: van harte welkom in onze kerk! Want dit is de plaats, waar wij Hem en elkaar mogen ontmoeten.

Wanneer u hier voor het eerst komt, is het fijn om te weten wat u zo’n beetje kunt verwachten in een kerkdienst. Vandaar deze informatie. In de hal van de kerk ligt bovendien een Bijbel voor u klaar. Achterin die Bijbel vindt u de psalmen die we tijdens de dienst zingen. Op de borden voorin de kerk staat welke psalmen dat vandaag zijn.

Het programma van een dienst ziet er als volgt uit:

 • Inleidend orgelspel
 • Kerkenraad komt binnen
 • Stil gebed
 • Bemoediging en zegengroet
 • Zingen
 • Voorlezing van de 10 geboden (’s morgens) of van de geloofsbelijdenis (’s avonds)
 • Zingen als antwoord daarop
 • Voorlezing uit de Bijbel
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Zingen en collecte
 • Preek
 • Zingen en gebed als antwoord op de preek
 • Zingen
 • Zegening (staande)
 • Kerkenraad vertrekt
 • Uitleidend orgelspel

Wat gebeurt er in de kerkdienst?
In de eredienst wil God u ontmoeten. Hij komt naar ons toe met Zijn zegengroet aan het begin van de dienst: “Genade zij u en vrede…” Ook bij het lezen uit de Bijbel en in de preek is God Zelf aan het woord. En aan het eind van de dienst geeft Hij ons Zijn zegen mee. Zo komt God Zelf de hele dienst naar ons toe met Zijn Woord en Geest. En in diezelfde dienst mogen wij bij Hem komen, onze schuld aan Hem belijden. We mogen tot Hem bidden en onze gaven geven en zingen voor Hem. Hieronder zullen enkele elementen van de kerkdienst toegelicht worden.

Kerkenraad komt binnen
Een aantal mannen komt binnen: de kerkenraad.
Eén van hen -een ouderling- schudt de dominee de hand en zegt “Gods zegen”, als symbool dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid voor de dienst aan de dominee geeft. Aan het eind van de dienst schudden al die mannen in de consistorie de dominee de hand en zeggen erbij “Gods zegen”, waarmee gesymboliseerd wordt dat ze delen in de verantwoordelijkheid.

Stil gebed
In stilte bidden we om Gods zegen over de dienst.

Bemoediging en zegengroet
De dominee spreekt namens ons allen onze afhankelijkheid van God uit: “Onze hulp en onze enige verwachting is in de Naam van de Heere, Die hemel en aarde geschapen heeft, Die trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en Die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon.”

Vervolgens groet de dominee ons namens God door te zeggen: “Genade zij u, en vrede…”
Dan zingen we een psalm.

Voorlezing van de 10 geboden (’s morgens) of van de geloofsbelijdenis (’s avonds)
In de morgendienst houdt de dominee ons de wet van de HEERE voor. Eerst de 10 geboden en dan het ‘grote gebod’. De wet herinnert ons aan wat God van ons vraagt en aan wat onze schuld ten opzichte van Hem daarin is.

In de avonddienst leest de dominee de geloofsbelijdenis voor.
We zingen een psalm als antwoord hierop.

Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
(soms eerst voorlezing uit de Bijbel)

De dominee bidt om de aanwezigheid en de werking van de Heilige Geest. Hij bidt dat we het Woord van God mogen begrijpen en dat het ons zal raken.

Voorlezing uit de Bijbel
De dominee leest uit de Bijbel een of meerdere gedeelten voor waarover de preek zal gaan.

Collecte
We hebben van God veel gekregen, en van die gaven willen we ook weer dankbaar delen. Daarom zamelen we elke dienst geld in. Uiteraard is dit op vrijwillige basis. Tijdens de inzameling zingen we ter voorbereiding op de preek.

Preek
De dominee gaat aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel, Gods Woord verkondigen en uitleggen. Dit neemt behoorlijk wat tijd in beslag. De dominee probeert de boodschap zo goed mogelijk te verwoorden en dicht bij ons hart te brengen. Het is immers Góds boodschap aan ons, een belangrijke boodschap dus!

Gebed
Als antwoord op de preek zingen en bidden we. Ook dankt de dominee dan God – ook namens ons- voor deze dienst.

Zegening
Alle mensen gaan staan en de dominee zegent ons namens God.

Ten slotte
U bent nu al zo’n anderhalf uur verder en de kerkdienst is ten einde. De kerkenraad vertrekt weer en ook de rest van de kerk stroomt leeg.
Als u nog eventjes wilt napraten over de dienst of iets wilt vragen, spreek dan gerust een van de andere kerkgangers aan. Zij zullen u graag te woord staan.
Misschien wilt u alle indrukken rustig verwerken, voel u dan vrij om naar huis te gaan.

Diensten waarin de sacramenten bediend worden
Tevens zijn er de diensten waarin we de sacramenten aan de gemeente mogen bedienen. Het sacrament van de Heilige Doop en het sacrament van het Heilig Avondmaal.

Het Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt 4 maal per jaar bediend. Op de zondagen ervoor wordt er voorbereiding gehouden. In de week die voorafgaat is er op woensdagavond een kerkdienst waarin een gedeelte van het Avondmaalsformulier wordt behandeld of andere stof die verband houdt met het Heilig Avondmaal. Na afloop van die kerkdienst wordt er Censura Morum gehouden. Als er niemand komt om ergerlijke zonden van avondmaalgangers te melden, bespreekt de kerkenraad met elkaar een boekje over het Heilig Avondmaal. Alleen belijdende leden van de gemeente hebben toegang tot het Heilig Avondmaal en degenen die vooraf van de Kerkenraad toestemming hebben ontvangen. Gastleden kunnen in principe deelnemen, maar dan is het wel nodig vooraf toestemming te vragen aan de Kerkenraad.

Het Heilig Avondmaal betekent en verzegelt Gods Vaderlijke zorg aan Zijn kinderen om Christus wil. Dat geeft een houding van diepe ootmoed en verwondering. Deze houding mag ook tot uiting komen in de kleding. Niet om daarmee onze toegang te verdienen maar uit dankbaarheid dat die toegang verdiend is door Jezus’ offer. Dames uiten dit onder andere door hun hoofdbedekking, maar iedere avondmaalganger wordt geroepen om in gepaste kleding aan te komen. Onze doordeweekse (spijker)kleding mogen we inruilen voor kleding past bij het mogen naderen tot de Koning der koningen in Christus.

Op de zondagavond na het H.A. komen we samen in De Oude School om samen te spreken over de dingen die de Heere ons in Woord en Sacrament wilde geven. We proberen met elkaar in gesprek te komen. Sommigen mogen spreken, anderen luisteren meer. Omdat we ook uiteen gaan in kleinere groepjes mogen er vaak hele tere, open gesprekken worden ontvangen. Er zijn zowel jonge, pas belijdende, leden als ouderen aanwezig. Juist het verschil in leeftijd geeft vaak rijke ontmoetingen. We zingen ook enkele psalmen met elkaar. Want ook daarvoor wordt een ruime plaats ingeruimd. Ieder is hartelijk welkom, ook zij die nog geen vrijmoedigheid hadden om aan het H.A. deel te nemen.

De Heilige Doop
De Heilige Doop wordt bediend wanneer er kinderen geboren zijn in de gemeente. De datum wordt in de kerkbode gepubliceerd. In de week die eraan vooraf gaat wordt er doopzitting gehouden op een ander aan te kondigen datum. Deze doopzitting duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. We gaan in op de drie vragen waarop doopouders hun ja-woord geven.

Dat houdt in dat we spreken over het verbond en de kinderdoop, over de persoonlijke geloofsbelijdenis en het persoonlijk geloof dat nodig is om op te voeden en over de praktijk van de christelijke opvoeding. Beide ouders worden verwacht. Trouwboekje graag meebrengen.

Omtrent kleding en stijl geldt rond de Heilige Doop hetzelfde als bij het Heilig Avondmaal.

In ieder geval vinden we het fijn als naar de kerk komt en we hopen dat het voor u een onvergetelijke ontmoeting met God zal zijn.

Jezus zegt: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”.
(Mattheüs 11:28)

U/jij bent van harte welkom in de diensten op zondag: 9.30 uur en 18.30 uur
Adres kerkgebouw: Dorp 15, 3466 NE Waarder

Vraag een gratis Bijbel aan!
Stuur een e-mail naar: evangelisatie@hervormdwaarder.nl

Vragen over de Bijbel?
Neem gerust contact op met: 0348-501235


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/even+voorstellen+