Boekenlijst

Hieronder vind u een lijst van boeken passend bij verschillende onderwerpen. Die wij u van harte aanraden!

Boeken bij de Bijbel.

Algemeen

 • Peter van Olst: mijn Bijbel heeft een rode draad
 • Ds W.C. Meeuse: leer ons lezen

Heel de Bijbel

 • Kanttekeningen van de Statenvertaling (in drie delen, maar ook in 1 deel te koop)
 • Ds H. Visser (red): Varen op Bijbels kompas. (een dagboek, dus in 365 dagen met grote stappen de hele Bijbel door)
 • J van der Graaf (red): Tekst voor tekst: (Verklaring van heel de Bijbel, soms niet helemaal rechtzinnig)
 • Studiebijbel bij de HSV (sluit qua vertaling niet aan bij onze gemeente, is behoorlijk uitgebreid.)
 • SV Bijbel met uitleg (mei 2015, sluit wel aan qua vertaling bij onze gemeente, is vrij beknopt)
 • Ten Have: bij de Bron. (eenvoudige toelichting op de Bijbel, oorspronkelijk bedoeld voor vertellers op bijv. zondagsscholen))
 • P. Cammeraat: Leren en leven (wat uitgebreider dan het voorgaande; er is ook een deel over de belijdenisgeschriften, dat heet: Belijden en leven)
 • Matthew Henry: Bijbelverklaring (uitleg niet altijd heel precies, wel lijnen naar je hart toe)

Diverse Bijbelboeken

 • Ds A.T. Vergunst: Brug naar Genesis (2 delen), brug naar Esther, brug naar Marcus (bedoeld voor wat oudere kinderen)
 • Ds P den Butter: Jozua, Richteren, Numeri 1-15 (het Evangelie van Mozes) , I Samuel t/m II Kronieken (leve de koning, driemaal gezalfd, de herder-koning, de lamp bleef branden, de stem bleef klinken, de hoop bleef leven), Filippenzen (kompas voor kolonisten)
 • Ds R van Kooten: Ruth (Ruth, de Moabitische), Filippenzen (de vriendelijkste brief), II Timotheus ( de laatste brief), Filemon ( de kortste brief)
 • Ds J. Belder: Prediker, I Petrus, II Petrus.
 • Ds J. Westerink: Daniel en Hosea t/m Maleachi (profeet van het rijk van God, van de liefde van God, van het recht van God, van de trouw van God, van de barmhartigheid van God, van het oordeel van God, van het huis van God, van de advent van God)
 • Ds C den Boer: Romeinen t/m Filemon
 • John Blanchard: Marcus, Lucas, Jacobus.
 • Serie: “Aan u geschreven”. (over brieven in het Nieuwe Testament, vrij dunne boekjes, serie breidt nog steeds uit)


Dagboeken

Allereerst noemen we de bekende, in de gemeente verspreide dagboeken “Een handvol koren (GZB) en “Voor hart en huis” (Zit in het kerstbakje voor de ouderen). Verder zijn te noemen:

Dagboeken voor kinderen/jongeren
De hervormde zondagscholenbond heeft een serie van 4 deeltjes voor kinderen:

 • Wandelen met Hem 6+
 • Zingen voor Hem 8+
 • Geloven in Hem 10+
 • Leven met Hem 12+

Uitgeverij “de Banier” heeft een serie voor jongeren vanuit de kring van het Hervormd jeugdwerk:
Contact 13+
Concreet 15+
Context 17+
Confessie 19+ (verschijnt nov. 2015)
Ds D.W. Tuinier: Geef mij je hart 8+ (Ger. Gem)

Serie onder redactie van Gerbrand de Jong: (Hersteld hervormd)
 • Voor jou persoonlijk (jongeren)
 • Rotsvast 16+ (over de Bergrede)
 • Geloof 18+
Serie onder redactie van Geertje Fokkema en Steven Middelkoop: (Hersteld hervormd en christelijk gereformeerd)
 • Raak! 10+
 • Leef! 14+
 • Laurens Snoek: Richtingwijzer (voor tieners)

Dagboeken voor volwassenen

 • “Leven en licht”. Bij uitgeverij den Hertog komt elk jaar een dagboekje uit met deze titel.
 • “Uitzien naar het licht” (oa ds D. Breure)
 • C.H. Spurgeon U bent mijn Schuilplaats (over de Psalmen)
 • Ds J Belder (red.): Hebt elkander hartelijk lief (voor echtparen), En toch geloof ik! (voor studerenden), Vissers van mensen (over zending)
 • J.C. Ryle: Een jaar lang lezen in Mattheus, Marcus en Lucas, Een jaar lang lezen in Johannes, Een jaar lang lezen in de Evangelien.

Boeken bij de catechismus: (om te lezen bij de avonddiensten)

 • P. Cammeraat: Belijden en leven (grondige uitleg van alle belijdenisgeschriften))
 • Ds H. Visser: Het spoor van de Heidelberger (in dagboekvorm)
 • Ds R. van Kooten (red): Naar Zijn reine leer. (preken)
 • Ds C.G. Vreugdenhil: De Heidelbergse catechismus (preken)
 • Ds P. Roos (red): Voor altijd getroost (goede, beknopte uitleg)

Over onderwerpen uit de geloofsleer

 • Ds R van Kooten Aan Zijn voeten (uitgebreid) boek voor belijdenis catechisatie
 • Ds W van Vlastuin vervuld met de Heilige Geest
 • Ds C Vreugdenhil alles uit Hem (over de heilsorde)
 • Ds G. Wassinkmaat orde op zaken (over de heilsorde, korter dan bovenstaand boek)
 • Ds W Harinck de tien geboden
 • Ds R van Kooten een serie over de 10 geboden.
 • Ds J van Amstel wat geloof je?
 • Ds J van Amstel ’t is zonde
 • Ds J van Amstel op de weg van het heil
 • Ds J van Amstel Dordt in ‘t kort
 • Ds J van Amstel Zit het in de prediking?
 • Horatius Bonar Gods weg van vrede
 • Ds W.C. Meeuse leer ons lezen
 • Ds H vd Belt Bloeien, groeien, snoeien Ds G vd End groeien in het geloof
 • Ds J.M.D. de Heer de evangelische beweging
 • Ds R van Kooten vrolijk kruisdragen (over Gods leiding aan de hand van Psalm 73)

Serie ‘Jongerenperspectief’: alle deeltjes (zie ook op internet onder ‘jongerenperspectief’.)

Preken

Prekenbundels van Horatius Bonar, Charles H. Spurgeon, J.C. Ryle, Robert Mc Cheyne, Ralph en Ebenezer Erskine, Thomas Boston, ds G. Boer, ds L. Kievit, ds J.H. Velema

Heilige Doop

Kinderdoop

 • Ds A.J. Mensink Genade als erfgoed
 • Ds C van der Wal Zal men ook de jonge kinderen dopen?
 • Ds J van Amstel De rijkdom van de kinderdoop
 • Ds P. Molenaar De doop - een zegel van Gods hand

Jonggestorven kinderen

 • Ds H. Visser Al jong naar huis
 • Ds M.A. Kempeneers Waar is ons kind?

Waarde van de doop

 • Ds H vd Belt Een eeuwig verbond
 • Ds J van Sliedregt Licht over uw pad
 • Prof dr A de Reuver Meer dan een teken
 • Serie Jongerenperspectief deeltje van ds H vd Belt.

Belijdenis doen

 • Ds J van Sliedregt Licht over uw pad
 • Ds W. van Vlastuin Mag ik belijdenis doen?
 • Ds D.J. Budding Wat is het doel van mijn leven?
 • Ds W van Gorsel Leven in Zijn dienst

Heilig Avondmaal

Korte stukjes van minder dan één blz. voor de weken rondom het Heilig Avondmaal
 • ‘Voor u verbroken’ uitgave van de stichting ‘de Tabernakel’. (zie www.tabernakel.nl)
 • Mevr Kranendonk-Gijssen ‘Ik voor u’ ‘verbroken voor u’ ‘vergoten voor u’
 • De avondmaalstafel - Andrew Murray
Twee boekjes over verschillende aspecten van het Heilig Avondmaal
 • Het avondmaal in de praktijk – drs K. Exalto
 • De zegen van het avondmaal – ds J van Amstel
Boekjes waarin het avondmaalsformulier wordt uitgelegd:
 • Alles uit Hem - Ds G.S.A. de Knegt
 • Ik voor u – ds D. Rietdijk
 • Gedenkt en gelooft – ds P vd Kraan
Iets uitgebreider en moeilijker:
 • G. Wisse – mag ik ten avondmaal gaan?
 • Tot Mijn gedachtenis – ds H. Visser

Huwelijk of/en gezinsvorming/sexualiteit en opvoeding

 • Brochure: “Jongeren naar het huwelijk” van H van Groningen (st de Vluchtheuvel, 0348 489990, vluchtheuvel@cbgg.nl )
 • Dr J Hoek en drs ABF Hoek-van Kooten Man en vrouw naar Gods beeld
 • Idem Man en vrouw in Gods weg
 • Ds R van Kooten (red) Samen het huwelijk in
 • Dr W.H. Velema Bouwen aan je huwelijk Dr W.H. Velema Kennen jullie elkaar
 • J.H. Mauritz/Erik Jan Verbruggen Méér dan liefde
 • H van Groningen Samen praten
 • Drs JH ten Hove Kinderen krijgen of kinderen nemen
 • Schilperoort Huwelijk en sexualiteit
 • J Belder Een gave apart (uit de prima serie “Jongerenperspectief”)
 • Dr J Stolk serie “christelijke opvoeding” (10 deeltjes, per leeftijd van het kind)
 • Ds W. van Vlastuin het Huwelijksformulier
 • Ds G.J. van Aalst waar liefde woont…

Catechismusverklaringen / andere belijdenissen

 • Ds H. Veldkamp zondagskinderen
 • Ds R van Kooten naar Zijn reine leer
 • Ds C.G. Vreugdenhil de Heidelbergse Catechismus
 • Ds H. Visser – het spoor van de Heidelberger (dagboek)
 • Ds W.Chr Hovius – de Nederlandse Geloofsbelijdenis voor iedere dag (dagboek)
 • Ds C. den Boer – om het eeuwig welbehagen (over de Dordtse Leerregels)

De serie ‘jongerenperspectief ‘ heeft de volgende deeltjes:

 • Ds C.G. Vreugendhil: Als je bidt….; ‘Bekering, ook voor jou?; Levend geloof; Wat is bevinding?
 • Drs I.A. Kole Als je de Bijbel leest….
 • H van Groningen Als je eenzaam bent…; Liefde en liefde is twee.
 • Ds J van Amstel Bekeerd leven; Wat geloof je?
 • Ds J Belder Een gave apart; Wat geloof ik van de Heilige Geest?
 • C.H. Spurgeon Een goed begin
 • Willemien Vogel Ik geloof!
 • Ds M.J. Kater In de branding; Tegen de stroom in?!
 • Ds H vd Belt Waarom ben je gedoopt?


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/boekenlijst