Collecte tijdens de kerkdienst

28 maart 2020

Het ziet er naar uit dat het voor langere tijd niet mogelijk zal zijn om als gemeente samen te komen in de kerk. Maar gelukkig kunnen we thuis mee luisteren en zijn we de Heere dankbaar dat de eredienst er op deze manier nog mag zijn. Omdat het nu niet mogelijk is om tijdens de kerkdiensten te collecteren, willen wij u vragen om uw bijdrage aan de verschillende collecten 1x per maand over te maken. En wel als volgt:

1) Het bedrag dat u wenst  te geven aan de 1e collecte (voor de hele maand) op rekeningnummer NL42 RABO 0308 8447 77  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Waarder o.v.v. ‘diaconale collecte’ + om welke maand het gaat.

2) Het bedrag dat u wenst  te geven aan de 2e en 3e collecte tezamen (weer voor de hele maand) op rekeningnummer NL68 INGB 0000 371761  t.n.v. Hervormde Gemeente Waarder o.v.v. ‘collecte kerk’ + om welke maand het gaat.

De diaconie en de kerkrentmeesters zullen vervolgens, per maand, uw bijdrage evenredig verdelen over de verschillende (doel)collecten in die maand. Denkt u ook aan de extra diensten tijdens de feestdagen? 

Namens het college van diakenen en kerkrentmeesters.Terug


Bron: https://www.hervormdwaarder.nl/nieuws+en+overdenking/11538/Collecte-tijdens-de-kerkdienst.html