Meditatie: Hoop door liefde

06 maart 2017

"En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven."
Romeinen 5:5-6

Ieder mens hoopt wel eens ergens op. Op kleine(re) dingen, mooi weer of slagen voor een toets. Soms komt dat niet uit, wordt dat beschaamd. Dat is jammer. Ook hoopt een mens vaak op grote dingen, eeuwige dingen. Vraag het een mens op straat wat hij ervan denkt na zijn leven en hij zal zeggen: ik hoop wel dat ik in de hemel kom, ja. Stel je voor dat die hoop niet uitkomt. Dat is eeuwig verschrikkelijk.

Maar er is een hoop die niet beschaamt. Wat is dan voor hoop? Waarin is die anders dan van mensen die het ook hopen maar die wel beschaamd worden? En hoe komt dat dat deze hoop niet beschaamd wordt? Nou, omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest, Die ons is gegeven. Dus dat komt en kan door de liefde Gods.

Gods liefde

Wat is dat voor liefde? Nou, dat vragen genoeg mensen zich af. Gods liefde. Wat zie ik daarvan in de wereld? Is dat nou een God Die liefde is, ik merk er niet veel van. Of, veel dichterbij en dan vaak veel hartgrondiger en persoonlijker, wat merk ik er van in mijn eigen leven? Zoveel meegemaakt. En zovaak gebeden, maar ik merk er niets van. Waar is Gods liefde?

Luister wat Romeinen 5 ervan zegt: Als het in vers 5 gaat over de liefde Gods, dan zegt vers 6 direct erachteraan: want Christus is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Waar zie je Gods liefde? Aan het kruis. Toen Jezus daar hing, leed, nederdaalde ter hel en stierf. Daar zie je Gods liefde. Daar zie je Gods liefde die eigenlijk uit drie stromen bestaat. Zoals je een plek in de bergen kunt hebben waar die stromen samenkomen en door een smalle doorgang moeten, een Schlucht, zeggen de Duitsers. Daar bruist en spat het water met enorme kracht hoog op. Drie stromen die bij elkaar komen.

De eerste stroom

Golgotha, drie stromen van Gods liefde die bij elkaar komen. Ten eerste de liefde Gods dat Christus stierf voor goddelozen. De eerste rivier is deze, dat Christus daar gestorven is toen wij nog zondaren waren, vers 6 zegt: goddelozen. Jezus stierf voor zondaren. Niet voor vrienden. Dat is wat: als iemand zijn leven geeft voor een vriend van hem. Dat komt soms voor en dat is onvoorstelbaar. Toen in de oorlog iemand onderduikers had genomen en verzorgd, jarenlang. Maar uiteindelijk is er het vermoeden en wordt er aangebonst en de eigenaar wordt opgepakt en meegesleurd. En dan komt de onderduiker tevoorschijn en meld zich: neem mij maar mee, en laat de eigenaar hier. Iemand geeft zijn leven voor een weldoener. Dat is indrukwekkend. Dat zal mogelijk bestaan te gebeuren zegt vers 7. Maar Jezus is gestorven voor kwaaddoeners, goddelozen. Alsof die onderduiker is meegenomen, in een strafkamp wordt bewaakt, en mishandeld door een bewaker. En dat hij voor zo iemand zou zeggen: ik laat me wel meenemen en ik sterf voor jou. Zo groot is God liefde en die zie je op Golgotha. Christus sterft voor goddelozen, voor degenen die Hem haten en veroordelen en kruisigen en bespotten.

De tweede stroom

De tweede stroom die in Jezus’ sterven samenvloeit is deze: hadden soms die goddelozen spijt gekregen en erom gevraagd? Waren ze eerst goddeloos geweest, hadden ze toen spijt gekregen, en toen gevraagd of Jezus voor hen wil de sterven? Nee, ook en zelfs dat niet. Want Christus, vers 6 is gestorven toen wij nog krachteloos waren. Krachteloos: niet om staat om enig goed op te brengen, enige smeking of hulpgeroep, het was er niet. Vers 10 zegt zelfs: toen wij vijanden waren. Vijanden van God en van genade. Vijanden van Gods wet en het vonnis ervan, vijanden van verlossing door genade, vijanden ervan om God te dienen. Daarom is Christus te Zijner tijd, vers 6, gestorven. Op de door God bestemde tijd. Niet op de tijd dat die mensen erom waren gaan roepen. Hier werd niet geroepen, hier werd gevloekt, gelasterd, gezondigd, afgewezen. Maar Jezus stierf omdat God het had bepaald, omdat God daar een tijd voor had bestemd. Omdat God het wilde.

De derde stroom

En de derde stroom van liefde die op Golgotha samenvloeit is deze: Vers 8: God bevestigt Zijn liefde. De Zoon gaat dit lijden in en draag het en doorstaat het. Maar ook waar is: daarmee bevestigt de Vader Zijn liefde jegens ons. Dat Hij voor dit lijden voor dit bitter sterven Zijn eeuwige, eniggeboren Zoon heeft gezonden en gegeven. Dat is liefde! Denk nooit dat Jezus zondaren liefhad en daarom naar het kruis ging en dat Jezus er toen voor zorgde dat de Vader zei: nu heb Ik ook zondaren lief. Dankzij Mijn Zoon, Die zorgt ervoor. Nee, de Vader Zelf zond de Zoon. God laat Zijn liefde schitteren in de kruisdood van Zijn Zoon: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons door Zijn Zoon te zenden en te geven om te sterven. Om te sterven de dood aan het kruis van vloek en hel.

Dat is de liefde Gods. Op Golgotha komen drie stromen samen me enorme kracht en hoog spat het op. Gods liefde in Christus. En nu is de vraag: wie heeft er zo’n liefde Gods nodig? Een liefde in Christus, Die voor goddelozen is en schuldigen. Niet voor vrienden en vromen, maar voor kwaaddoeners, misdadigers. Een liefde, niet voor zoekers en smekers en roepers, maar voor geestelijk doden, vijanden, wegkruipers, ontlopers.

Kent u deze liefde?

Hebt u geleerd: alleen door zo’n liefde ben ik te redden? Aan een liefde voor vrome mensen, voor mensen die God dienen en behagen, heb ik niets. Aan een liefde voor smekende mensen, zoekende mensen, heb ik niet genoeg. Want zo’n mens ben ik niet van mezelf en maak ik mezelf niet.

Of is ons dat te min? Laten we ons het niet afnemen: onze waan dat wij God dienen en iets voor Hem doen, dat wij God zoeken en smeken. Laten we ons dat niet afnemen? Daar hoor ik niet bij, bij goddelozen, vijanden, ontlopers van God en misdadiger tegen Hem? Dan gaat deze liefde je voorbij, dan stel je jezelf erboven. En in de hoogte komt het water niet. Water zoekt de diepte. De diepte van zondaren die zeggen: zo’n liefde heb ik nodig. U, jij? Wat een Evangelie! Voor mensen die het maar lukt om God te dienen, om Hem vriendelijk gezind te zijn, voor mensen die het maar lukt om te smeken en te roepen en hun ellende te zien. Hier is uw Zaligmaker! Jezus Christus. Hier is de liefde Gods.

Deze liefde heb ik nodig! Dan is de liefde Gods in je hart uitgestort door de Geest. Over de Heilige Geest gaat nog uitgebreid in hoofdstuk 8. Maar die liefde Gods wordt uitgestort in je hart. Uitgestort, dat is niet een paar druppeltjes. Uitgestort, dat is een emmer die je op zijn kop houdt: uitstorten. Ce liefde Gods, en dat is Zijn liefde van Zijn welbehagen, dat is de liefde waarin de Heere Jezus Zich gaf voor allen die de Vader Hem gegeven heeft. En dat zorgt ervoor dat er één ding komt in je hart. Dat je hart gaat overlopen. En dan loopt het over en wat komt er dan uit? Wederliefde. Wederliefde tot God in Jezus Christus. Liefde tot Hem, Die mij zo heeft liefgehad. Liefde tot Hem, Die Zich voor mij gegeven heeft. Liefde tot Hem, Die mij zocht en kocht eer ik Hem zocht. O, was het maar meer en sterker. Was het maar vuriger en feller. Voller en zuiverder. Ving ik maar meer Zijn liefde op om ook meer wederliefde uit te geven.

Want de hoop op de hemel beschaamt niet omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort. Omdat dit de liefde Gods is, daarom wordt de hoop op de heerlijkheid vervuld. Zeker weten. Als God in Jezus mij zo heeft liefgehad dan zal Hij mij ook in de hemel laten komen. Als Jezus mij zo heeft liefgehad, dan zal Hij mij nooit meer loslaten en altijd beschermen.Terug